Dostęp do informacji publicznej

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:

 

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

 

2) wglądu do dokumentów urzędowych,

 

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 


 

1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

 

2) udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej,

 

3) wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Informacja publiczna może być udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.


  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
    124 KB
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.
    17 KB