Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty działający od 1992 roku zrzesza 20 różnych gmin, w tym również Gminę Karlino. Do zadań Związku należy:
 - podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska – ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu,
- pomoc w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków,
-  koordynacja działań z zakresu ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej (fauny i flory),
- wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe,
- edukacja ekologiczna społeczeństwa.

Siedziba:

ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino

Dyrektor:
Iwona Czerniec

Przewodniczący Zarządu:
Waldemar Miśko

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. opracowywanie projektów programów działania Związku,
 2. przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia,
 3. przygotowanie projektów budżetu Związku z uwzględnieniem wysokości i terminu płatności składek członkowskich,
 4. określanie sposobu wykonania uchwał Zgromadzenia,
 5. wykonywanie budżetu Związku,
 6. gospodarowanie mieniem Związku,
 7. inicjowanie projektów zmian w statucie Związku,
 8. zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia oraz ustalanie miejsca, terminu i porządku jego obrad,
 9. zawieranie umów i porozumień oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie,
 10. wnioskowanie do Zgromadzenia o stwierdzeniu utraty członkostwa Związku przez gminę,
 11. stwierdzenie wystąpienia ze Związku przez gminę,
 12. rozpatrywanie sprawozdań Przewodniczącego Zarządu z jego działalności,
 13. ustalanie liczby etatów pracowników Biura Związku oraz zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Biura; powoływanie odwoływanie Skarbnika Związku,
 14. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Związku.

Zgromadzenie:

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. ustalanie kierunków działania Związku,
 2. powoływanie i odwoływanie Zarządu, Przewodniczącego Zarządu i jego Zastępcy oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 3. uchwalanie rocznego budżetu Związku i udzielenie Zarządowi absolutorium z tego tytułu,
 4. wybór stałych i doraźnych komisji Zgromadzenia,
 5. uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej ustalania,
 6. określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 7. ustalanie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Związku oraz usług jednostek organizacyjnych Związku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego Zarządu dotyczących:
  1. nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
  2. przyjmowania lub odrzucania spadków, zapisów i darowizn,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek ,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Zgromadzenie,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązania i występowania z nich,
  7. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,
  8. tworzenia, likwidacji i przekształcania przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
  9. ustalanie projektów zmian w statucie Związku,
  10. ustalanie wysokości diet za udział w pracach organów Związku,
  11. przyjmowanie gmin do Związku oraz stwierdzanie utraty członkostwa Związku przez gminę,
  12. podjecie uchwały o likwidacji Związku.