• Unieważnienie postępowania
  145 KB
 • Ogłoszenie nr 246336-2013 z dn. 26.06.2013 o zmianie ogłoszenia
  297 KB
 • Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (nowy termin 01.07.2013)
  490 KB
 • Załącznik nr 3 do Umowy: Zestawienie Rzeczowo-Finansowe
  39 KB
 • Ogłoszenie nr 240684-2013 o zmianie ogłoszenia
  252 KB
 • Zmiana terminu składania ofert (nowy termin 27.06.2013r.)
  156 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  454 KB
 • Sprostowanie omyłki pisarskiej
  141 KB
 • Ogłoszenie nr 106825-2013 z dn. 11.06.2013 o zamówieniu
  3 MB
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  249 KB
 • Załącznik nr 7 Wzór umowy
  142 KB
 • Załącznik nr 8 Projekt budowlany
  11 MB
 • Załącznik nr 9 STWiORB
  103 KB
 • Załącznik nr 10 Przedmiar robót
  23 KB