Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  576 KB
 • Załącznik do SIWZ - Uchwała Nr XV_140_11 z dnia 25 listopada 2011 r.
  781 KB
 • Załącznik do SIWZ - Uchwała Nr XV_141_11 z dnia 25 listopada 2011
  1 MB
 • Załącznik do SIWZ - Uchwała Nr XV_142_11 z dnia 25 listopada 2011
  798 KB
 • Załącznik do SIWZ - Uchwała Nr XV_143_11 z dnia 25 listopada 2011
  2 MB
 • Zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej
  241 KB
 • Pytania i odpowiedzi I
  404 KB
 • Ogłoszenie i zmianie ogłoszenia
  548 KB
 • Wzór umowy - modyfikacja
  119 KB
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  366 KB