Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

 

O G Ł A S Z A

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, wybudowanym w technologii tradycyjnej, kryty papą na deskowaniu, jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 8,15 m², oznaczonej nr działki 76/5 o pow.52 m², położonej w obrębie 005 miasta Karlino przy ul. Bogusława X,  przeznaczonej w wygasłym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów w/w działka  stanowi tereny mieszkaniowe. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 76/5, posiada urządzoną księgę wieczystą K01B/00033304/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział Ksiąg Wieczystych. W celu zapewnienia dz. nr 76/5 dostępu do drogi publicznej  oznaczonej nr dz. 70/1 w obr. 005 m. Karlino zostanie ustanowiona nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność przejazdu i przechodu przez dz. nr 76/6, opisaną w księdze wieczystej K01B/00033304/6, zgodnie z Uchwałą Nr XV/149/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2011 r. Nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

           

CENA WYWOŁAWCZA    –         8.400,00 zł

w tym :

wartość budynków     -            4.800,00 zł

wartość gruntu           -            3.600,00 zł

 

WADIUM                             –           840,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2012 roku o godzinie 10°°  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 29 lutego 2012 roku  na konto:

Bank Spółdzielczy Białogard Odział Karlino

Nr 45856200070020006420000100

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował   co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika,  który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu powinny posiadać promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Wylicytowana cena za nieruchomości płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.                                                                                                                                      Umowa notarialna zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia  02 lutego 2012 r.