Burmistrz Karlina

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

 

O G Ł A S Z A

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ujęciem wody wchodzącym w skład przedsiębiorstwa „ HOMANIT POLSKA Spółka z o.o.     i Spółka”  Spółka Komandytowa i nie należy do części składowych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 301/2 o pow. 3194 m², obręb Daszewo,  która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Karlino przeznaczona jest jako tereny rolne a zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako tereny przemysłowe. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 301/2 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00001826/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Białogardzie.

W/w nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

 

Cena wywoławcza              125.000,00 zł

Wadium                                12.500,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca  2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiegow Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 10 °° .

Warunkiem przystąpienia   do przetargu jest wpłata wadium  w podanej wyżej wysokości.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 czerwca  2012r. w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy Białogard Oddział Karlino Nr 45856200070020006420000100.

 

Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich  wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega  przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu powinny posiadać promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 23%  podatek VAT.

Wylicytowana cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.

Sprzedaż nastąpi zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.

Umowa notarialna  zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu   z uzasadnionych przyczyn,       o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie /094/ 3119547 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Karlinie  przy ul. Plac  Jana Pawła II 6.