Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

 

O G Ł A S Z A

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, oznaczonej nr działki 229/2 o pow. 396 m², położonej w obrębie 004 miasta Karlino przy ul. Szczecińskiej,  przeznaczonej w wygasłym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę mieszkaniowo – usługową.  Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 229/2 nie  posiada urządzonej księgi wieczystej .

            Nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistychi innych obciążeń.

           

 CENA WYWOŁAWCZA              19.360,00 zł

                       

 WADIUM                                     1.936,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2012 roku o godzinie 10°°  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 czerwca 2012 roku  na konto:

Bank Spółdzielczy Białogard Odział Karlino

Nr 45856200070020006420000100

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika,który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu powinny posiadać promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Wylicytowana cena za nieruchomości płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.                                                                                                                                      Umowa notarialna zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.