Świadczenie usług prowadzenia zajęć oraz opieki nad uczestnikami (uczniami) w trakcie 7-dniowych (2 turnusów) Zielonych Szkół w ramach Projektu Wiedza - mój kapitał na przyszłość, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych