Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 42/4 o pow. 100m2, obręb Zwartowo

 

Burmistrz  Karlina

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

 

O G Ł A S Z A

 

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 42/4 o pow. 100m², obręb Zwartowo,  która w wygasłym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele rolne a zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków przeznaczona jest na cele rolne. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 42/4  posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 33305.

W/w nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

 

Cena wywoławcza              1.698,00 zł

Wadium                                 169,80 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiegow Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 10 °° .

Warunkiem przystąpienia   do przetargu jest wpłata wadium  w podanej wyżej wysokości.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 01 marca  2011r. w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy Białogard Oddział Karlino Nr 45856200070020006420000100

 

Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich  wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega  przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu powinny posiadać promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wylicytowana cena za nieruchomość płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.

Sprzedaż nastąpi zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.

Umowa notarialna  zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

            Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu    z uzasadnionych przyczyn,    o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie /094/ 3119547 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy ul. Jana Pawła II 6.

 

Karlino, dnia  31 stycznia  2011r.