Straż Miejska - Dostawa radarowego systemu do kontroli prędkości pojazdów

Karlino: Dostawę radarowego systemu do kontroli prędkości pojazdów

Numer ogłoszenia: 13054 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3117273, faks 094 3117410 , strona internetowa www.karlino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę radarowego systemu do kontroli prędkości pojazdów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Fotorapid CM rok produkcji 2010 (używany) - 1 szt. Fotorapid MC rok produkcji 2011 (nowy) - 1 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.11.50.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Straż Miejska w Karlinie posiada w użytkowaniu dwa maszty. Jeden maszt jest własnością gminy, a drugi jest w użyczony przez Policję. Oba maszty zostały wyprodukowane i zamontowane przez firmę ZURAD. Firma ZURAD jest producentem fotoradarów, która na terenie kraju dokonuje sprzedaży tych urządzeń z pominięciem innych firm. Na terenie kraju działają inne firmy, które dokonują sprzedaży innych marek fotoradarów. Straż Miejska, aby mogła korzystać z posiadanych i użytkowanych masztów, należy dokonać zakupu fotoradarów tej samej firmy, która dokonała montaży masztów, w tym wypadku firmy ZURA. Fotoradary innych producentów nie mogą być zainstalowane w posiadanych przez nas masztów. Na ogłoszony w 2010 roku przetarg na zakup fotoradaru z możliwością instalowania w masztach nie zgłosiła się żadna inna firma. Mając na uwadze przedstawione argumenty w warunki techniczne, zakup fotoradarów na zasadzie przetargu z wolnej ręki jest jak najbardziej zasadny, art. 67 ust. 1, pkt.1 lit.a

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD, Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka, kraj/woj. mazowieckie.