BIEŻĄCE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG GMINNYCH W ROKU 2011 NA TERENIE GMINY KARLINO.

                                                                        

Karlino, dnia 24.01.2011 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Karlino

78-230 Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6

tel. 094 311 95 15 fax 094 311 74 10

 

OGŁASZA PREZTARG NIEOGRANICZONY NA:

„ BIEŻĄCE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I DRÓG GMINNYCH W ROKU 2011 NA TERENIE GMINY KARLINO”.

 

Zamówienie obejmuję:

a)        wykonywanie napraw i remontów dróg, ulic, chodników i placów gminnych                                 o nawierzchni wykonanej z masy bitumicznej lub drobnowymiarowych elementów betonowych, uszczelnienie pęknięć nawierzchni bitumicznej,

b)        wykonywanie napraw i remontów dróg, ulic i placów gminnych o nawierzchni żwirowej, żużlowej i gruntowej, polegających na równaniu dróg,

c)        wykonywanie napraw i remontów dróg, ulic i placów gminnych o nawierzchni z płyt betonowych,

d)        wymiana i wbudowanie krawężników i obrzeży,

e)        remonty oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego ulic,

f)         transport i dostawa materiałów służących do remontów dróg wykonywanych własnymi środkami przez Zamawiającego.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej,

3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy,

4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej o wartości sumy gwarancyjnej minimum 30.000 złotych,

5) wykonywał w okresie ostatnich 5 lat prace tożsame z przedmiotem zamówienia,

 

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona według formuły „spełnia – nie spełnia”, wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nastąpi na wezwanie Zamawiającego w celu ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

a) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy dołączyć aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   b)wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (min. 3 roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie nawierzchni dróg z kostki polbruk(min. 1), kostki kamiennej (min.1), nawierzchni bitumicznej(min.1),

c) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości sumy gwarancyjnej minimum 30.000 zł,

d) oświadczenie o spełnieniu warunków Art. 22 oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie Art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2,

e) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i że ją akceptuje,

f) oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy.

Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie kosztorysu szczegółowego wraz z zestawieniem materiału, sprzętu i robocizny na pozycję od 10 do 29 tabeli XIV.2

 

 

 

 

Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:   www.bip.karlino.pl

 

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2011 r.

 

Wadium: nie wymagane.

 

Kryteria wyboru ofert: Cena ofertowa - 100 %

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 16, w godz. od 8:00 – 15.00 od poniedziałku do piątku lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów jest:

Paweł Filipowicz – inspektor d/s gospodarki gminnej – tel. 094 311 95 28

        

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 7  

Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2011 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą – 30 dni.

 

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


  • SIWZ wraz z załącznikami
    248 KB