Zakład Oświaty - Przetarg na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach projektu „Moje gimnazjum – moja szansa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o przetargu nieograniczonym

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art.11 ust.8 ustawy pzp

 

na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych

 

w ramach projektu  „Moje gimnazjum – moja szansa”