Zakład Oświaty - „Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Karlino”

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zakład Oświaty

78-230 Karlino, ul. Szymanowskiego 17

Tel./Fax.: 094 311 77 80

 

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

 

„Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Karlino”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa transportowa

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Zakład Oświaty,

Ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie

Tel./Fax.: 094 311 77 80,

2) Osoba do kontaktów:

Teresa Plichta - Lessnau– Dyrektor Zakładu Oświaty – tel. 094 311 77 80

3) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje, pobrać SIWZ, oraz adres na                który należy przesłać oferty o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:

Zakład Oświaty,

Ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa zadania:

„Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Karlino”

2) Miejsce wykonywania usługi – Gmina Karlino

3) Nomenklatura

Wspólny słownik zamówień (CPV): 60113100-4

4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak

5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

6) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 01.09.2010r. do 31.08.2013r.

 

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium - nie dotyczy

2) Warunki uczestnictwa

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sprawdzenie spełnienia warunków odbędzie się na podstawie załączonych dokumentów do oferty.

 

 

4. TRYB ZAMÓWIENIA

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13.08.2010,  nr ogłoszenia 250646 - 2010;

2) Kryteria oceny ofert:

Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:

Cena wykonania zamówienia – 100%

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia – strona internetowa zamawiającego www.bip.karlino.pl

3.2) Termin składania ofert: 23.08.2010 r. godzina 1400

Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Zakład Oświaty,

ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino nie później niż o godzinie 1400 w dniu 23.08.2010 r. w siedzibie zamawiającego

3.3) Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23.08.2010 r. godzina 1430, Zakład Oświatyw Karlinie

 

5. INNE INFORMACJE

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego,   od poniedziałku do piątku w godz. od 700 – 1500.