Udzielenie kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Udzielenie kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Numer ogłoszenia: 390070 - 2010; data zamieszczenia: 30.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karlino , Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3117273, faks 094 3117410.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karlino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.383.214,00 zł. 3.1..Kredyt zostanie przeznaczony na uzupełnienie wkładu własnego gminy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego. 3.2. Kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej liczonej wg stawki WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę banku max do 2,5 % i objęty jest dopłatą do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie . 3.3.Uruchomienie środków kredytu objętego dopłatami odbywa się na podstawie przedłożonych przez Kredytobiorcę w banku faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych potwierdzających poniesione koszty przedsięwzięcia i przelew kredytu na rachunek bankowy Gminy w Banku Spółdzielczym w Karlinie na konto Nr 50 8562 0007 0020 0064 2000 0010 jak niżej: 1.383.214,00 zł - dnia 22.12.2010r. jednorazowo 3.4. Prowizja banku max do 0,5 % 3.5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w części dotyczącej terminu i wysokości wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji w przypadku zmiany wartości realizowanej inwestycji 3.6. Okres spłaty kredytu: - do dnia 30 marca 2011r okres karencji spłaty kapitału - od dnia 31 marca 2011 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. spłata kapitału w 40 równych ratach kwartalnych . 3.7. Spłata odsetek miesięcznie (miesiąc kalendarzowy) od dnia wykorzystania kredytu - płatnych do dnia 15-go następnego miesiąca na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Bank. 3.8. Odsetki będą naliczane wyłącznie od wypłaconych transz kredytu. 3.9 .Oferent nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat od salda niewykorzystanej części kredytu. 3.10. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji( kosztów) z naliczeniem odsetek do dnia spłaty kredytu, a nie do dnia obowiązywania umowy. 3.11. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową . 3.12. Zamawiający na prośbę Banku udostępni informacje dotyczące zbadania zdolności kredytowej Gminy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 12.1.Zamawiający żąda wadium w wysokości: 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 12.2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. 12.3.Wykonawca może wnieść wadium w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r.Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 12.4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK SPÓŁDZIELCZY w Karlinie na konto Nr 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy dołączyć do oferty, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 12.5.W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniądz określonych w pkt 12.3 do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce oryginał dokumentu wadium - nie łączyć go na trwale z ofertą. Ponadto kopię dokumentu wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki, tj.: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 8. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii niepotwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie. Lp.Warunek do spełnienia przez wykonawcę Dokument potwierdzający spełnienie warunku Uwagi 1.Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty 2Spełnianie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ustawy Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2 do oferty, wg załączonego wzoru W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów gospodarczych każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy Pzp, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. - każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3.5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w części dotyczącej terminu i wysokości wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji w przypadku zmiany wartości realizowanej inwestycji

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.karlino.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Karlino ul. Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino woj. zachodniopomorskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kredyt objęty jest dopłatą do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie