Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 982 596,00 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekrocza wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty 125 000 euro