SP Karścino - „Remont szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Karścinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła”

 

OGŁOSZENIE

 

 

Szkoła Podstawowa im. LEONA KRUCZKOWSKIEGO, Karścino 18, 78-230 Karlino.

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) na zadanie pn.

 

 

„REMONT SZKOLNEGO PLACU ZABAW  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W KARŚCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA”