SP Karlino - „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła”

 

 

 

 

 

Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty,               ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino.

Sygnatura sprawy: LDz.Sz.P.21/5/010

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA WYKONANIE ZADANIA:

„ UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW 6 POMORSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W KARLINIE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA„

 

Nazwa Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Boh. 6 Pomorskiej Dyw. Piechoty w Karlinie

REGON: 00266614

NIP: 672-15-45-997

Adres: ul. Traugutta 2, 78 – 230 Karlino

Strona internetowa: http://www.spkarlino.republika.pl/

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Miejski w Karlinie

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

fax. 0-94 311 95 15

znak postępowania:  LDz.Sz.P.21/5/010