Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej - dostawy

OGŁOSZENIE

 

 

Gmina Karlino

78-230 Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6

tel. 094 311 95 15 fax 094 311 74 10

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) na

 

 

DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO REALIZACJĄ PROJEKTU

 

„Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino

poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej

Muzeum Ziemi Karlińskiej”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Elementy wystawowe (szczegółowy opis w załączniku nr 6)

1.       Wykonanie makiety z historyczną zabudową centrum Karlina – 1 szt.,

2.       Reprodukcja mapy Lubinusa – 1 szt.

 

Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:   www.bip.karlino.pl

W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie przewiduję możliwości składania ofert wariantowych, przewiduję złożenie ofert częściowych.

 Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie do 30.11.2010 r.,

5.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;

2)       nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

4)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na wykonanie zadania,

5)       nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi ponadto spełnić następujące warunki:

1)        wykonawca musi udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego (bezusterkowego) całego przedmiotu umowy;

2)        posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na tę inwestycję,

 

Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków wykonawca załączy do oferty, kolejno, niżej wymienione dokumenty:

1)       formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ,

2)       wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) - Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ;

3)       Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ;

4)       aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy że nie zalega w opłaceniu podatków w ZUS i US;

6)       harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia– zał. nr 5

7)       Pełnomocnictwo wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów - zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wymagania w sprawie wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny ofert - cena ofertowa – 100%

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, sekretariat – pok. nr 7 w terminie do dnia 15.10.2010 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok.2 dnia 15.10.2010 r., o godz. 10.30.

Termin związania ofertą – 30 dni

 Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduję zamówienia uzupełniającego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 16, w godz. od 8:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku.

Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

Paweł Filipowicz - 094 311 95 15,

Wioletta Ryndziewicz - 094 311 95 48.                  

 

 


 • SIWZ
  329 KB
 • Zał. nr 1 - druk oferty
  174 KB
 • zał. nr 2 - oświadczenie
  168 KB
 • zał. nr 3 - oświadczenie
  166 KB
 • zał. nr 4 - wzór umowy
  205 KB
 • zał. nr 5 - harmonogram
  17 KB
 • zał. nr 6 - opis przedmiotu zamówienia
  4 MB