Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino-dostawy wyposażenia

OGŁOSZENIE

 

 

Gmina Karlino

78-230 Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6

tel. 094 311 95 15 fax 094 311 74 10

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) na

 

 

DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO REALIZACJĄ PROJEKTU

 

„Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino

poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej

Muzeum Ziemi Karlińskiej”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

CZĘŚĆ 1 – ZADANIE A  - Elementy wystawowe (szczegółowy opis w załączniku nr 6)

1.       Wykonanie makiety z historyczną zabudową centrum Karlina – 1 szt.,

2.       Reprodukcja mapy Lubinusa – 1 szt.

CZĘŚĆ 2 – ZADANIE BSprzęt biurowy i ekspozycyjny (szczegółowy opis w załączniku nr 7)

1.       Metalowa konstrukcja ekspozycyjna – 20 szt.,

2.       Element łączący ramy – 50 szt.,

3.       Haczyki do zawieszania – 120 szt.,

4.       Ramy ekspozycyjne 670 x 490 mm – 30 szt.,

5.       Ramy ekspozycyjne 870 x670 mm – 10 szt.,

6.       Gablota ekspozycyjna z przeszkleniem typ A 120x50x90 cm – 12 szt.,

7.       Narożnik zewnętrzny, przeszklony – 3 szt.,

8.       Gablota wystawowa pojedyncza ze sklepieniem – 1 szt.,

9.       Gablota wystawowa podwójna ze sklepieniem – 4 szt.,

10.   Szafka – 1 szt.,

11.   Mównica – 1 szt.,

12.   Stoły konferencyjne – 4 szt.,

13.    Krzesła konferencyjne – 20 szt.,

14.    Rolety – 6 szt.,

15.   Wieszak metalowy – 3 szt.,

16.   Szafka metalowa na dokumenty – 1 szt.,

17.   Stojak na broszury – 1 szt.,

18.   Stojak na reklamy – 1 szt.,

19.   Stojak na plakaty – 1 szt.,

20.    Tablica korkowa – 2 szt.,

21.   Biurko proste – 1 szt.,

22.   Biurko prawe z wycięciem – 1 szt.,

23.    Krzesło biurowe – 2 szt.,

24.   Szafka zamykana z półkami – 4 szt.,

25.   Regał niski – 4 szt.,

26.   Regał narożny – 2 szt.,

CZĘŚĆ 3 – ZADANIE C – Sprzęt multimedialny i komputerowy (szczegółowy opis w załączniku nr 8)

 1. Zestaw multimedialny – 1 kpl składający się:

a)      laptop – 1 szt.,

b)      ekran – 1 szt.,

c)       projektor – 1 szt.,

d)      okablowanie – 1 kpl,

 1. Sprzęt nagłaśniający – 1 kpl składający się:

a)      wzmacniacz – 1 szt.,

b)      mikrofon stacjonarny – 1 szt.,

c)       mikrofon bezprzewodowy – 2 szt.,

d)      kolumny głośnikowe – 6 szt.,

e)      okablowanie – 1 kpl,

 1. System prezentacyjny LCD – 1 kpl składający się:

a)      sterownik – 1 szt., składający się z jednostki komputerowej współgrającej z kartą graficzną przystosowana do obsługi 8 monitorów jednocześnie,

b)      monitor 42` LCD – 8 szt.,

c)       okablowanie – 1 kpl,

 1. Zestaw komputerowy z drukarką i oprogramowaniem – 2 szt. składający się:

a)      jednostka komputerowa z oprogramowaniem,

b)      urządzenie drukujące z funkcją skanowania i kopiowania,

c)       monitor 22`

d)      router,

e)      okablowanie

 1. Aparat fotograficzny z wyposażeniem.
 2. Koszt montażu urządzeń i ukrycia okablowania pod okładzinami ścian i podłóg z wyprowadzeniem niezbędnego zasilania urządzeń.

 

Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:   www.bip.karlino.pl

W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie przewiduję możliwości składania ofert wariantowych, przewiduję złożenie ofert częsciowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie:

a)      część 1 – do 15.09.2010 r.,

b)      część 2 – wskazanie miejsc zamontowania osprzętu elektrycznego do zasilania elementów wyposażenia w terminie 7 dni od podpisania umowy, pozostały zakres do 30.08.2010 r. -

c)       część 3 – wykonanie okablowania w terminie 7 dni od podpisania umowy, pozostały zakres do 30 sierpnia 2010 r.

5.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;

2)       nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

4)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na wykonanie zadania,

5)       nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi ponadto spełnić następujące warunki:

1)        wykonawca musi udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego (bezusterkowego) całego przedmiotu umowy;

2)        posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na tę inwestycję,

 

Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków wykonawca załączy do oferty, kolejno, niżej wymienione dokumenty:

1)       formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ,

2)       wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) - Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ;

3)       Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ;

4)       aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6)       informację o podwykonawcach oraz planowanym zakresie zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

7)       harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z ich podziałem na poszczególne etapy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego i uwzględniający terminy realizacji każdego z tych elementów – zał. nr 5

8)       Pełnomocnictwo wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów - zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

9)       w części 3 zamówienia w zakresie potwierdzenia, że oferowane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć opis dostarczanych urządzeń technicznych w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.

Wymagania w sprawie wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny ofert - cena ofertowa – 100%

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, sekretariat – pok. nr 7 w terminie do dnia 30.07.2010 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok.2 dnia 30.07.2010 r., o godz. 10.30.

Termin związania ofertą – 30 dni

 Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduję zamówienia uzupełniającego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 16, w godz. od 8:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku.

Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

Paweł Filipowicz - 094 311 95 15,

Wioletta Ryndziewicz - 094 311 95 48.                  

 


 • unieważnienie przetargu
  170 KB
 • SIWZ
  354 KB
 • Zał. nr 1 - druk oferty
  187 KB
 • zał. nr 2 - oświadczenie
  172 KB
 • zał. nr 3 - oświadczenie
  170 KB
 • zał. nr 4 - wzór umowy
  217 KB
 • zał. nr 5 - harmonogram
  22 KB
 • zał. nr 6 - opis części 1
  4 MB
 • zał. nr 7 - opis części 2
  2 MB
 • zał. nr 8 - opis częsci 3
  361 KB
 • zał. nr 9 - schemat rozmieszczenia wyposażenia
  723 KB
 • Zał. nr 10 - Odpowiedź na pytanie
  282 KB