Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Karlinie przy ul. Kościuszki 30

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

na wynajem lokalu użytkowego położonego

w Karlinie przy ul. Kościuszki 30

 

 

Burmistrz Karlina ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 90 m² położonego w Karlinie przy ul. Kościuszki 30.

 

Lokal przeznaczony jest na działalność gastronomiczno-handlową.

1. Cena wywoławcza za najem 1 m² lokalu wynosi 4,50 zł netto miesięcznie.

2. Okres wynajmu lokalu: od 01.03.2010 r. do 29.02.2012 roku.

 

Przetarg odbędzie się 08.02.2010 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Karlinie w pokoju nr 1. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie pokój nr 7 do dnia 06.02.2010 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na najem lokalu”.

 

Pisemne oferty winny zawierać:

1. pełną nazwę (dane osobowe ) oferenta + adres zamieszkania,

2. datę sporządzenia oferty,

3. proponowaną stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej ( brutto),

4. dowód wpłaty wadium,

5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7. pisemną informację o sposobie wykorzystania lokalu,

8. zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Najemca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Najemca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

10. parafowany projekt umowy najmu.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wyżej wymieniony lokal może być oddany w podnajem wyłącznie za pisemną zgodą wynajmującego.

Prace remontowe polegające na przystosowaniu lokalu do charakteru prowadzonej działalności najemca dokona na własny koszt.

Wylicytowana  kwota netto w przetargu będzie podwyższona o podatek VAT.

Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy najmu w przeciągu 7 dni od dnia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium, najpóźniej do dnia 05.02.2010 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu: BS Białogardzie oddział Karlino50856200070020006420000010 wadium w wysokości 200,00zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczt czynszu za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy najmu.

W przypadku, gdy uczestnik przetargu wyłoniony jako najemca uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie wpłacone wadium przepada.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostanie im zwrócone w terminie trzech dni od dania zamknięcia przetargu.


 Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Iwona Wysocka-Chudziak             – p.o. kierownika Referatu  Sportu, Turystyki i Rekreacji  tel.(0-94) 3116050.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.