PROWADZENIE USŁUGI ZWIĄZANEJ Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KARLINO W LATACH 2010-2011

OGŁOSZENIE

 

 

Gmina Karlino

78-230 Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6

tel. 094 311 95 15 fax 094 311 74 10

 

OGŁASZA:

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 ze zm.) na

 

NA PROWADZENIE USŁUGI ZWIĄZANEJ Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KARLINO W LATACH 2010-2011.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: zimowe utrzymanie dróg gminnych polegające na całodobowym utrzymaniu dróg w stanie przejezdności.

 

Zakres rzeczowy w zakresie zimowego utrzymania dróg obejmuje:

a) całodobowa, pełna gotowość techniczna na każde żądanie Zamawiającego pod numerem telefonu, który Wykonawca zobowiązany jest podać po wyborze oferty i eksploatacja sprzętu niezbędnego do wykonania prac objętych zimowym utrzymaniem,

b) całodobowe patrolowanie - interwencyjne, odśnieżanie dróg gminnych przy użyciu pojazdów wyposażonych w urządzenia służące do zgarniania śniegu z całej szerokości dróg,

c) całodobowe zwalczanie - zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości na całej szerokości drogi przy użyciu mieszaniny kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą), o składzie wagowym 80 % kruszywa + 20 % soli w ilości 200g na m2 przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy rolniczych,

d) całodobowe odśnieżanie z jednoczesnym uszorstnianiem całej szerokości drogi przy użyciu mieszanki w składzie i ilości jak wyżej opłużonymi pojazdami samochodowymi wyposażonymi dodatkowo w rozsypywarki,

e) przygotowanie mieszanki w składzie jw. z materiałów własnych, magazynowanie oraz jej załadunek na rozsypywarki,

g) wywóz zalegającego śniegu.

 

Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:   www.bip.karlino.pl

 

W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie przewiduję możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Termin wykonania zamówienia: 01.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, tj. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

a) wymagania co do sprzętu:

- Wykonawca winien dysponować min. 2 pojazdami przystosowanymi do odśnieżania dróg (minimalna moc pojazdu służącego do odśnieżania 80 KM), min. 1 pojazdem przystosowanym do zwalczania śliskości dróg, min. 1 koparko-ładowarkę służącą do rozgarniania i załadunku śniegu, m.in. 1 pojazd służący do wywozu śniegu (ładowność min. 4 t.),

b) Wykonawca winien dysponować placem do gromadzenia i załadunku kruszywa na terenie gminy Karlino,

c) Wykonawca winien dysponować min. 5 osobami, którzy będą w sposób bezpośredni zaangażowani do realizacji zamówienia.

3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków wykonawca załączy do oferty, kolejno, niżej wymienione dokumenty:

1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ,

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ,

3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ,

4) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dokument ważny na dzień składania ofert i realizacji zamówienia);

7) Wykaz sprzętu do realizacji przedmiotowego zadania - załącznik nr 4;

Wymagania w sprawie wadium: nie dotyczy

Kryteria oceny ofert - cena ofertowa – 100%

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, sekretariat – pok. nr 7 w terminie do dnia 12.11.2010 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok.2 dnia 12.11.2010 r., o godz. 10.30.

Termin związania ofertą – 30 dni

 Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduję zamówienia uzupełniającego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 16, w godz. od 8:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku.

Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

Paweł Filipowicz - 094 311 95 28,

Wioletta Ryndziewicz - 094 311 95 48.