Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Daszewo gmina Karlino, włączonej do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Karlino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/7 o pow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Karlina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł A S Z A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie Daszewo gmina Karlino, włączonej do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Karlino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 632/7 o pow. 1,0204 ha, przeznaczonej  wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej                 w Karlinie Nr XXIII/223/08 z dnia 27 czerwca 2008 r., (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78 poz. 1710) pod zabudowę przemysłową, produkcyjno – usługową, składów, magazynów i baz,                              i oznaczona symbolem - 4 P,U – „Strefa Ekonomiczna” zabudowa przemysłowa, produkcyjno – usługowa, składów, magazynów i baz. Nieruchomość oznaczona  w ewidencji gruntów jako działka nr 632/7 posiada urządzoną księgę wieczystą  nr 30523 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie. Wyżej wymieniona nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową na czas nieoznaczony polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez dz. nr 632/7 do drogi publicznej oznaczonej nr dz. 636, na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 632/6 w obr. Daszewo gm. Karlino, poza tym jest wolna                                  od innych ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych  i innych obciążeń.  

 

            CENA WYWOŁAWCZA           466.830,00 zł

            WADIUM                                                    46.683,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 roku o godzinie 12°°  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia                     do przetargu jest wpłata wadiumw gotówce w podanej wyżej wysokości.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  17 czerwca 2010 roku  na konto:

 

 

 

 

 

 

 

Bank Spółdzielczy Białogard Odział Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 45856200070020006420000100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia,   a  pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni  po zamknięciu przetargu,             na konto przez nich wskazane.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się             na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę                          do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22 % podatek VAT.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie przez przedsiębiorcę zezwolenia  na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Karlino, udzielanego przez Zarządzającego Strefą.

Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomościach powinno być zgodne z niżej wymienionymi przepisami prawa:

  • Ustawą z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 274),
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05.12.2006 r. w sprawie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 236 poz. 1704),
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.03.1998 r. w sprawie ustalenia planu Rozwoju Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 43 poz. 258),
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.06.2001 r. w sprawie powierzenia Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenie zakresu tej kontroli               (Dz. U. Nr 67 poz. 697),

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował                     co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika,                który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Uczestnicy przetargu winni przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości. Osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są posiadać wypis z KRS lub zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciąg z innego właściwego rejestru. Cudzoziemcy, jeśli oferentem jest osoba prawna, powinni posiadać uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów. Aktualność  wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez sąd lub organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż okres 3 miesięcy przed terminem przetargu. Osoby prawne powinny posiadać  pełnomocnictwa sporządzone w formie aktu notarialnego.    

Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 ze zm.).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

 

                Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie  (0-94) 311 95 47  lub bezpośrednio w pokoju nr 3 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

 

 

 

Karlino, dnia 23 kwietnia 2010 r.