Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie 003 miasta Karlino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Karlina

 

 

 

 

 

 

 

 

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł A S Z A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie 003 miasta Karlino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 171 o pow. 1359 m², przeznaczonej wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr XXIII/227/08 z dnia 24 lipca 2008 r., (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78 poz. 1711) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i oznaczonej symbolem 5MN. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 171 posiada urządzoną księgę wieczystą nr 33845 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

            Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Termin zagospodarowania działki – 24 miesiące rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów), a zakończenie zabudowy (stan surowy zamknięty) w terminie 60 miesięcy od daty zwarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

           

            CENA WYWOŁAWCZA           82.670,00 zł

            WADIUM                                                    8.267,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2010 roku o godzinie 10°°  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 06 kwietnia  2010 roku  na konto:

 

 

 

 

 

 

 

Bank Spółdzielczy Białogard Odział Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 45856200070020006420000100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni                       po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu powinny posiadać promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony 22 % podatek VAT.

Wylicytowana cena za nieruchomości płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.

W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości gruntowej zostanie zastrzeżone na rzecz  Gminy Karlino prawo jej odkupu na okres 5 lat (art. 593 k.c.) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości.

Po bezskutecznym upływie któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości ustalonych w umowie, nabywca na wezwanie uiści na rzecz Gminy Karlino kary umowne w wysokości :

- 10 % ceny nabycia brutto za pierwszy rok,

- 20 % ceny nabycia brutto za każdy następny rok przekroczenia terminów,

od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej do kwoty odpowiadającej 20% ceny nabycia brutto lub wpłatę kaucji  na konto Urzędu w wysokości 20 % ceny nabycia brutto, którą to formę nabywca określi po zakończeniu licytacji przed podpisaniem protokołu z przetargu.

 

 

 

 


 

 

 

 

Za rozpoczęcie zabudowy uważać się będzie wybudowanie fundamentów, a za zakończenie wybudowanie obiektu w stanie surowym zamkniętym.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu kar umownych, opisanych powyżej nabywca podda się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c do kwoty odpowiadającej 20 % ceny nabycia brutto z całego swojego majątku, co do obowiązku zapłaty powyższych kar umownych na rzecz Gminy Karlino w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy  w formie aktu notarialnego.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

W przypadku wyboru wpłaty kaucjijako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości - w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50 % kwoty kaucji na rzecz Gminy Karlino, a w drugim roku kolejne 50 % kwoty kaucji.

Umowa notarialna zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

 

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 3 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

 

 

 

 

Karlino, dnia  09 marca 2010 r.