Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/141 o pow. 300 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz  Karlina

 

 

 

 

 

 

 

 

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł A S Z A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej                w ewidencji gruntów jako działka nr 47/141 o pow. 300 m², położonej w Karlinie przy    ul. Kościuszki z przeznaczeniem na cele rolne.

1.     Cena wywoławcza za dzierżawę  1 m² działki wynosi 0,10 zł  rocznie

2. Okres dzierżawy części działki – do 3 lat.

           

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2010 roku o godzinie 10 °° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie  Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadiumw wysokości 100,00 zł.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 lutego 2010 roku  na konto:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Spółdzielczy Białogard Odział Karlino

Nr 50856200070020006420000010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 5).

 

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

W przypadku gdy uczestnik przetargu wyłoniony jako najemca uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie wpłacone wadium przepada.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostanie im zwrócone w terminie trzech dni od dnia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Z możliwości uczestnictwa w przetargu wyklucza się osoby, które w organizowanych  wcześniej przetargach zostały wyłonione jako dzierżawca, ale uchyliły się od podpisania umowy.

Wyżej wymieniona część działki nie może być oddana w poddzierżawę.

Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy dzierżawyw przeciągu 7 dni od dnia przetargu.

 

 

            Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 094 – 311- 95 – 47  lub bezpośrednio w pokoju nr 3 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6.

 

 

 

 

 

Karlino, dnia 12 lutego 2010 r.