Dostawa radarowego systemu do kontroli prędkości pojazdów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Karlinie

ul. Pl. Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

tel. 094 311 7273, fax. 094 311 7410

 

OGŁASZA:

przetarg nieograniczony na dostawę o wartości powyżej kwot zawartych w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych dotyczący:

 

Dostawa radarowego systemu do kontroli prędkości pojazdów

 

 

Zakres zamówienia obejmuje:

Dostawę radarowego systemu do kontroli prędkości pojazdów

Wymagania szczegółowe związane z zakresem zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ

 

Nomenklatura:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.11.50.00-4 aparatura radarowa

 

Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających

 

Termin realizacji zamówieniasiedem  dni od podpisania umowy

 

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:www.karlino.pl

 

Termin składania ofert: do 17.06.2010r. godzina 10:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pok. 7 (sekretariat).

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2010.o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6 w pokoju nr 2

 

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału

w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.