Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino.

OGŁOSZENIE

 

Gmina Karlino

78-230 Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6

tel. 094 311 95 15 fax 094 311 74 10

OGŁASZA:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm.) na

 

„Dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karlino”

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 22 kompletów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Karlino.

1 komplet stanowią 3 pojemniki do zbiórki:

- makulatury

- opakowań z tworzyw sztucznych

- opakowań ze szkła

1. Wymagane parametry techniczne jakim powinien odpowiadać oferowany pojemnik:

1.1. Materiał   : polietylen wysokiej jakości - PEHD odpornego na UV, zimno, nagrzewanie

         i wszelkiego rodzaju chemikalia

1.2. Kształt : dzwon o podstawie okrągłej

1.3. Pojemność jednego pojemnika: od 1,0 m3do 1,5 m3

1.4. Dno pojemnika : dwudzielne

1.5. Średnica dna: do 1,50 m

1.6. Hak wraz z płytą hakową powinien być ocynkowany

1.7. Każdy pojemnik powinien być innego koloru oraz opatrzony odpowiednim napisem:

     -  makulatura – kolor niebieski

     -  opakowania z tworzyw sztucznych – kolor żółty

     -  szkło – kolor zielony

       oraz odpowiednim otworem wrzutowym zabezpieczonym fartuchem gumowym przed        

       wlewaniem się wody deszczowej do wnętrza pojemnika

1.8. Każdy pojemnik musi być oznakowany:

- Godłem Gminy Karlino,

- logiem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i informacją że „zakup pojemników został dofinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”,

- oraz napisem ” NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”

2. Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:   www.bip.karlino.pl

3. W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie przewiduję możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

4.  Termin wykonania zamówienia: - do 7 dni od podpisania umowy

5.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, tj. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi ponadto spełnić następujące warunki:

1)Wykonawca musi udzielić co najmniej 5 letniej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy;

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu.

Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków Wykonawca załączy do oferty, kolejno, niżej wymienione dokumenty:

1) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ,

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ,

3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ,

4) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6. Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

7. Kryteria oceny ofert - cena ofertowa – 100%

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego: Urząd Miejski w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, sekretariat – pok. nr 7 w terminie do dnia 02.07.2010 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 2  dnia 02.07.2010 r. do godz. 10.30.

9. Termin związania ofertą – 30 dni

10. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.

11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 16, w godz. od 8:30 – 14:30 od poniedziałku do piątku lub za zaliczeniem pocztowym. Koszt specyfikacji – 50.00 zł

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:

Anna Sobecka - 094 311 95 15,

Wioletta Ryndziewicz - 094 311 95 48.                        

 

 

 

 


 • ogłoszenie o wyborze wykonawcy
  195 KB
 • Zarządzenie burmistrza
  29 KB
 • odpowiedzi na pytania
  196 KB
 • Wykaz miejscowosci do których należy dokonać dostaw
  22 KB
 • SIWZ - dostawy pojemników
  6 MB