W planie audytu na rok 2021 ujęto:

  • zadanie zapewniające w obszarze Oświata i wychowanie;
  • zadanie zapewniające w obszarze Gospodarka finansowa;
  • zadanie zapewniające w obszarze Zamówienia publiczne;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Gospodarka komunalna i ochrona środowisko – cmentarz komunalny;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Gospodarka komunalna i ochrona środowisko - gospodarka odpadami komunalnymi.