Karlino: Budowa boisk sportowych w Daszewie-II przetarg
Numer ogłoszenia: 312704 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karlino , Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3117273, faks 94 3117410.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk sportowych w Daszewie-II przetarg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.3. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch boisk sportowych: - boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska o nawierzchni z trawy sportowej (z rolki). Projektowane boiska zlokalizowane są na działce nr 51 obr. Daszewo bezpośrednio przy budynku Szkoły Podstawowej w Daszewie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: a) Boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30*17m: Na boisku należy przygotować: - pole do gry w piłkę koszykową, - pole do gry w siatkówkę. Na boisku należy zamontować: - 2 bramki o wym. 3,0 x 2,0 m z siatką, - 2 zestawy do piłki koszykowej, - zestaw do piłki siatkowej, b) wykonanie boiska do gry w piłkę nożną, o nawierzchni z trawy sportowej (z rolki), o wymiarach 42*25m; c) wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, d) usunięcie z terenu boisk pozostałości po ławkach, zdemontowanie słupków bramek, zdemontowanie trzepaków, wykonanie wyrównania terenu, przycięcie gałęzi, usunięcie zalegających korzeni z terenu boisk, e) zagospodarowanie odpadów, powstałych w wyniku realizacji zamówienia, na własny koszt oraz w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, f) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; g) uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. h) dostarczenie wyposażenia wraz z kosiarką, spełniające parametry opisane w załączniku nr 11 do SIWZ 4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot oraz przedmiarach robót stanowiących Rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot lub przedmiarach robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Załączone przedmiary robót należy traktować, jako element pomocniczy. W przypadku jakichkolwiek braków lub niedoszacowanych ilości w przedmiarze poszczególnych robót, materiałów lub pracy sprzętu a zakres tych prac znajduje się w projekcie budowlanym, Wykonawca musi to skalkulować w swojej ofercie.  4.5. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do: 1) Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, p. poż. i ochrony środowiska; 2) Prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na korzystanie z obiektów użyteczności publicznej zgodnie z ich przeznaczeniem; 3) Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów oraz kart gwarancyjnych przed zgłoszeniem robót do odbioru; 4) Wykonania i dostarczenia na własny koszt w terminie do 5 dni przed terminem odbioru projektów powykonawczych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu, schematów, instrukcji, w tym bhp i p. poż. 5) Wykonania i dostarczenia Zamawiającemu po 4 egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 6) udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonać co najmniej 1 raz w roku: czesanie, napowietrzanie i nawożenie oraz wykonanie oprysków środkami chemicznymi. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia uregulowane zostały w umowie, która stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony mogą zmienić istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy możliwość wprowadzenia takich zmian została przewidziana przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji dla wykonawców i na warunkach tam przewidzianych. Zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.karlino.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.karlino.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Karlinie Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Karlinie Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Część zamówienia realizowana jest w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie