Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  

 

I. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę, lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy.
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia młodocianego pracownika w przypadku zmiany umowy.
 • Kopia dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym.Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika.
 • Kopia zaświadczenia z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu  przez młodocianego pracownika.
 • Kopia dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis.
 • Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym przedsiębiorąca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, w tym okresie.
 • Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów dających się zidentyfikować na kształcenie młodocianego pracownika oraz o wielkości otrzymanej refundacji z OHP na młodocianego pracownika  (dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy podpisali umowę z młodocianym pracownikiem po 01.07.2014 r.).  

 

II. Opłaty.

Nie pobiera się opłat.  

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez młodocianego pracownika.
 2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznaje Burmistrz Karlina w drodze decyzji administracyjnej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Wraz z decyzją pracodawca otrzymuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.  

IV. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.      

V. Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Karlinie
ul. Plac Jana Pawła II 6
78 – 230 Karlino
Tel. 94 311 72 73 / 94 311 95 15    

 

VI. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),  
 • rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).    

VII. Uwagi:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
 2. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 3. O zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia Burmistrza Karlina.    

 

Druki do pobrania:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem  w sprawie przygotowania zawodowego.
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. 
 3. Formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
 4. Instrukcja wypełnienia tabeli części D formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
 6. Oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów dających się zidentyfikować na kształcenie młodocianego pracownika oraz o wielkości otrzymanej refundacji z OHP na młodocianego pracownika.  

Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego.

67 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

68 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

146 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Instrukcja wypełnienia tabeli części D formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

149 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

121 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie rzemieślnika.

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej.

13.6 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis.

154 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Tabela D formularza informacji składanej przez pracodawcę.

14.0 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o poniesionych kosztach i refundacji OHP.

108 KBPobierzPodgląd pliku