Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Jak wypełnić oświadczenie

 

Po otrzymaniu zdjęcia z fotoradaru pierwszym krokiem powinno być dokładne zapoznanie się z całością otrzymanej korespondencji. Należy udzielić odpowiedzi na otrzymane wezwanie. Można zrobić to podczas osobistego stawiennictwa w siedzibie Straży Miejskiej w Karlinie od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 7:00 - 15:00 lub poprzez odpowiedź pisemną na podany w wezwaniu adres. Wskazane jest, aby odpowiedzi udzieliła bezpośrednio osoba kierująca pojazdem. Jeśli nie ma takiej możliwości, właściciel lub użytkownik pojazdu ma obowiązek wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania, czyli podać dane umożliwiające identyfikację danej osoby (minimum jej imię, nazwisko i adres). Jeśli nie wskaże, komu powierzył pojazd, podlega karze za wykroczenie określone w art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń.

 

PRZYPADEK I - GDY OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA OSOBA KIERUJĄCA POJAZDEM, KTÓRA POPEŁNIŁA WYKROCZENIE

 

Osoba, która kierowała pojazdem zarejestrowanym przez fotoradar w danym czasie i miejscu ma możliwość wyrażenia zgody na przyjęcie lub odmowy przyjęcia mandatu karnego za wskazane wykroczenie.

Jeśli osoba kierująca odmawia przyjęcia mandatu karnego, powinna powiadomić o tym Straż Miejską i podać przyczynę odmowy. Skutkiem tego będzie skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu przeciwko danej osobie. W takim przypadku należy złożyć podpis pod Przypadkiem I wariant 2 w części A "Oświadczenia" oraz podać swoje dane w części B "Oświadczenia" Dane do mandatu oraz wypełnić część C Dane do sądu rejonowego.

Jeśli osoba kierująca pojazdem zgadza się na przyjęcie mandatu karnego, powinien powiadomić o tym Straż. W tym celu zaleca się skorzystanie z załączonego do zdjęcia z fotoradaru formularza do wypełnienia. W takim przypadku należy złożyć podpis pod Przypadkiem I wariant 1 w części A "Oświadczenia" oraz podać swoje dane w części B "Oświadczenia" Dane do mandatu. 

Tak wypełnione pismo należy odesłać na adres Straży Miejskiej w Karlinie. W odpowiedzi Straż odeśle do sprawcy wykroczenia mandat karny kredytowany przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

 

PRZYPADEK II - GDY OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL LUB UŻYTKOWNIK POJAZDU, DO KTÓREGO ZOSTAŁO SKIEROWANE WEZWANIE, KTÓRY NIE BYŁ OSOBĄ KIERUJĄCĄ POJAZDEM W DANYM CZASIE I WSKAZUJE, KOMU GO POWIERZYŁ

 

Właściciel lub użytkownik pojazdu w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 4 prawo o ruchu drogowym powinien wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania. Wypełnieniem tego obowiązku będzie podanie danych takiej osoby w zakresie posiadanej wiedzy, które umożliwią jej zidentyfikowanie, tzn. minimum jej imię i nazwisko oraz dokładny adres.

W tym celu zaleca się skorzystanie z załączonego do zdjęcia z fotoradaru formularza do wypełnienia. W takim przypadku należy złożyć podpis pod Przypadkiem II w części A "Oświadczenia" wariant 1 - wskazanie osoby, która kierowała pojazdem, wariant 2 - wskazanie osoby, która użytkowała pojazd, ale nie kierowała nim oraz podać dane osoby wskazywanej w części B „Oświadczenia”- Dane do mandatu. Tak wypełnione pismo należy odesłać na adres Straży Miejskiej w Karlinie, która podejmie dalsze czynności w stosunku do osoby wskazanej.

UWAGA!!! O ile to możliwe, zaleca się przekazanie oświadczenia do wypełnienia bezpośrednio osobie, która kierowała pojazdem. W takim wypadku proszę podjąć czynności opisane w części OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA OSOBA KIERUJĄCA POJAZDEM, KTÓRA POPEŁNIŁA WYKROCZENIE.

 

PRZYPADEK III - GDY OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL LUB UŻYTKOWNIK POJAZDU, DO KTÓREGO ZOSTAŁO SKIEROWANE WEZWANIE, KTÓRY NIE WSKAŻE, KOMU GO POWIERZYŁ

 

Właściciel lub użytkownik pojazdu w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 4 prawo o ruchu drogowym powinien wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń. Jest to odrębne wykroczenie niż np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

Osoba, która nie wskaże, komu powierzyła pojazd do kierowania lub używania, stając się sprawcą wykroczenia z art. 96 par. 3 ma możliwość wyrażenia zgody na przyjęcie lub odmowy przyjęcia mandatu karnego za to wykroczenie.

Jeśli właściciel/posiadacz/użytkownik odmawia przyjęcia mandatu karnego, powinien powiadomić o tym Straż Miejską i podać przyczynę odmowy. Skutkiem tego będzie skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu przeciwko danej osobie. W takim przypadku należy złożyć podpis pod Przypadkiem III wariant 2 w Części A "Oświadczenia" oraz podać swoje dane w części B „Oświadczenia” Dane do mandatu oraz wypełnić część C Dane do sądu.

Jeśli właściciel/posiadacz/użytkownik zgadza się na przyjęcie mandatu karnego, powinien powiadomić o tym Straż Miejską. W tym celu zaleca się skorzystanie z załączonego do zdjęcia z fotoradaru formularza do wypełnienia. W takim przypadku należy złożyć podpis pod Przypadkiem III wariant 1 w Części A "Oświadczenia" oraz podać swoje dane w części B "Oświadczenia" Dane do mandatu. Tak wypełnione pismo należy odesłać na adres Straży Miejskiej w Karlinie. W odpowiedzi Straż odeśle do sprawcy wykroczenia mandat karny kredytowany przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

UWAGA!!! Odpowiedzialność właściciela lub użytkownika pojazdu za niewskazania jest wyłączona tylko wówczas, gdy pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec, tzn. np. pojazd został skradziony.

 

W OTRZYMANEJ PRZESYŁCE NIE BYŁO FORMULARZA DO WYPEŁNIENIA LUB ZOSTAŁ ZAGUBIONY LUB ZNISZCZONY

 

Nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi z wykorzystaniem formularza załączonego do zdjęcia z fotoradaru. Można udzielić odpowiedzi w formie własnoręcznie podpisanego oświadczenia, w którego treści powinny znaleźć się niżej wymienione informacje:

Numer sygnatury sprawy lub numer raportu z wykroczenia, ewentualnie nr rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce popełnienia wykroczenia.

W jakim charakterze składający oświadczenie występuje: a) czy jako sprawca wykroczenia opisanego w raporcie, np. przekroczenia dopuszczalnej prędkości, b) czy jako osoba, która nie była kierującym, ale wypełniając swój obowiązek wskazuje, komu został powierzony pojazd, c) czy jako osoba, która nie była kierującym i wbrew swojemu obowiązkowi nie wskazuje, komu został powierzony pojazd.

Czy składający oświadczenie zgadza się na przyjęcie mandatu karnego, czy odmawia jego przyjęcia.

 

OTRZYMAŁEM INNY NIŻ OPISANY W TYM ARTYKULE WZÓR WEZWANIA I OŚWIADCZENIA DO WYPEŁNIENIA

 

W takim wypadku proszę postąpić analogicznie, jak w opisanych w niniejszym artykule przypadkach.

UWAGA!!! Za brak odpowiedzi na wezwanie odpowiedzialny jest adresat tego wezwania lub jego prawny reprezentant, gdy adresatem jest podmiot inny niż osoba fizyczna.

UWAGA!!! Nie można wyrazić zgody na przyjęcie mandatu karnego w czyimś imieniu.

UWAGA!!! Nie można nałożyć mandatu na firmę. Mandat można nałożyć wyłącznie na osobę fizyczną.

UWAGA!!! Proszę pamiętać o złożeniu podpisu pod właściwym przypadkiem. Pismo niepodpisane jest nieważne.

UWAGA!!! Proszę pamiętać o podaniu danych w części B. W przypadku niepodania tych danych identyfikacja osoby przyjmującej mandat może być niemożliwa. Wówczas Straż Miejska ponowi wezwanie do właściciela lub użytkownika pojazdu.

Wzór oświadczenia do pobrania niżej.

Pliki do pobrania: 

 

Korespondencję do Straży miejskiej należy przesłać:

1.         Pocztą tradycyjną na adres: Straż Miejska w Karlinie

ul. Szymanowskiego 17

78-230 Karlino

2.         Za pomocą poczty elektronicznej na adres: sm@karlino.pl

3.         Za pomocą fax ’u nr (94) 3119527 ( po przesłaniu korespondencji za pomocą fax ‘u należy upewnić się telefoniczne nr tel. (94) 3119526, że wiadomość jest czytelna)