Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Oświadczenie o niekaralności

21 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o posiadaniu nr Regon, NIP

20 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o warunkach lokalowych i sanitarnych

21 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek

59 KBPobierzPodgląd pliku

WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW

DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

NA TERENIE GMINY KARLINO

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Burmistrz Karlina dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku  o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Do wniosku dołącza się:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki.
6) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);
7) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
8) dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia)

 

OPŁATY

1) Postępowanie podlega opłacie w wysokości  2,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2) Podstawa do naliczenia opłaty: Uchwała nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
3) Wpłatę należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karlinie: 50 8562 0007 0020 0064 2000 0010; Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Karlinie. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: „Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”
4) Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie w godz. 7,00 -15,00 (pokój nr 5).

5) Dowód dokonania opłaty należy udostępnić do wglądu podczas składania wniosku lub dołączyć jego kopię.

 

MIEJSC ZŁOŻENIA WNIOSKU

Biuro  ds. Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Obsługi Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, parter, pok. 3, w godzinach od 7.00-15.00.

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1) Burmistrz Karlina wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do    rejestru, zawierające następujące dane:

a) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

b) datę i numer wpisu do rejestru;

c) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

d) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

e) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

2) Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

3) Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian;

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego – stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, tel.  094 3113509,e-mail: handel@karlino.pl

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

1) W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2) Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

3) Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

- nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w pkt. 5, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1457)

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ( Dz. U. 2014 r. poz. 925)

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

4) Uchwała Nr  XXII/215/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych