Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Wniosek

37 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie

29 KBPobierzPodgląd pliku

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Karlino jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Karlino prowadzi Burmistrz Karlina. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Karlina na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.    numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3.    numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4.    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

2.      Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także: 

a)         firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b)        oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

c)         podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności regulowanej  (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) Art. 65 ust. 5 Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Zaświadczenie zgodnie z k.p.a. zostanie wydane  w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy tj. 01.01.2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 
31 grudnia 2012r.