Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

 

O G Ł A S Z A

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym wybudowanym w technologii tradycyjnej, kryty papą na deskowaniu, jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 16,40 m², oznaczonej nr działki 134/1 o pow. 98 m², położonej w obrębie 005 miasta Karlino przy ul. Konopnickiej,  przeznaczonej w wygasłym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów w/w działka  stanowi tereny mieszkaniowe. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 134/1  nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

            Nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych  i innych obciążeń.

           

CENA WYWOŁAWCZA              13.300,00 zł

w tym :

wartość budynków      -            2.480,00 zł

wartość gruntu             -          10.820,00 zł

 

WADIUM                                   1.330,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2011 roku o godzinie 10°°  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 września 2011 roku  na konto:

Bank Spółdzielczy Białogard Odział Karlino

Nr 45856200070020006420000100

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował   co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika,  który wygrał przetarg.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.

Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu powinny posiadać promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Wylicytowana cena za nieruchomości płatna jest jednorazowo, nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.                                                                                                                                      Umowa notarialna zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu.

Geodezyjne wskazanie granic wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się na koszt nabywcy.

Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Karlinie przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

Karlino, dnia  05 września  2011 r.