Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG

1. WYMAGANE DOKUMENTY

1.      Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formularzu CEIDG-1 i jego części CEIDG-MW, CEIDG-RB, CEIDG-RD- CEIDG-S.C., CEIDG-PN, CEIDG-POPR  - Druki do pobrania

2.      Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1 – do pobrania

3.      Dowód tożsamości do wglądu przy składaniu wniosku.

4.      W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.

5.      Wniosek przesłany do Urzędu Miejskiego w Karlinie listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy poświadczonym notarialnie.

2. OPŁATY

1.      Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej

2.      Opłata od złożenia pełnomocnictwa – 17 zł

3.      Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie (pok. Nr 5) lub na rachunek bankowy Gminy , nr rachunku: PKO BP S.A. 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451

UWAGA!  Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

3.      MIEJSCE  I TRYB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. (do podpisu wniosku potrzebny jest podpis elektroniczny lub profil zaufany – informacje szczegółowe na: www.ceidg.gov.pl.)
 2. Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony w formie papierowej w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:
  1. osobiście, wówczas organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy i potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku,
  2. wysłany listem poleconym, wówczas wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona musi być przez notariusza
 3. W przypadku wyboru Urzędu Miejskiego w Karlinie wniosek należy złożyć w  Biurze  ds. Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Obsługi Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, parter, pok. 3, w godzinach od 7.00-15.00.

 

4.  TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.      Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku

2.      W przypadku, gdy złożony wniosek okaże się niepoprawny, Burmistrza Karlina wezwie przedsiębiorcę do jego uzupełnienia lub skorygowania.

5. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego – stanowisko ds. promocji i ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, tel. 94 3113509, e-mail:handel@karlino.pl

6. TRYB ODWOŁAWCZY


    
Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wpisu do CEIDG. Od czynności tych, polegających na przekształceniu go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEID, nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki

7. PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.)
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.)
  • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649 z późn. zm.)
  • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)
  • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1629).

 

8. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:

 • zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany powstałej po dniu dokonania wpisu
 • wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwania trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej;- zawieszenie lub wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
 • Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej ceidg.gov.pl BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW -> NIP -> WYŚWIETL SZCZEGÓŁY -> DRUKUJ.