Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:

 

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

 

2) wglądu do dokumentów urzędowych,

 

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 


 

1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

 

2) udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej,

 

3) wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Informacja publiczna może być udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

124 KBPobierz na dysk

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

17.4 KBPobierz na dysk

Klauzula RODO.

16.8 KBPobierz