Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

UM Karlino - Straż Miejska - Podinspektor ds. administracyjnych

Burmistrza Karlina ogłasza nabór na wolne stanowisku urzędnicze

 

I. Nazwa stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy:

            - Podinspektor ds. administracyjnych

            - 1/1 etatu

II. Nazwa i adres jednostki:   -             Urząd Miejski w Karlinie

                                                           ul. Plac Jana Pawła II 6

                                                           78-230 Karlino

III. Miejsce wykonywania pracy:         Straż Miejska w Karlinie

                                                           ul. Szymanowskiego 17

                                                           78-230 Karlino

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Pobieranie i rozliczanie bloczków mandatów karnych w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

2. Przekazywanie dane statystyczne dla Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie.

3. Prowadzi rozliczenia nałożonych mandatów karnych na podstawie programu komputerowego.

4. Prowadzenie windykacji nałożonych mandatów karnych.

5. Wystawianie upomnień dla osób zalegających z płatnościami, na zasadzie programu komputerowego.

6. Nadzorowanie i kontrolowanie założeń budżetowych Straży Miejskiej we współpracy z Referatem Księgowości Urzędu Miejskiego w Karlinie.

 

 

IV. Wymagania niezbędne:

 

Kandydatem na wolne urzędnicze stanowisko może być osoba, która spełnia wymagania wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych:

 

1) ma obywatelstwo polskie,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnie wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

5) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,

6) posiada co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku.  

 

V. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawnych:

   a)  ustawa o strażach gminnych,

    b) ustawa o finansach publicznych,

   c) Kodeks postępowania administracyjnego,

   d) ustawa o samorządzie gminnym,

   e) ustawa o pracownikach samorządowych,

2) samodzielność podejmowaniu decyzji,

3) komunikatywność, kreatywność,

4) umiejętności pracy w zespole,

5) dyspozycyjność, odpowiedzialność i obowiązkowość,

6) odporność na stres.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny

2) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4) kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędnych do wykonywania obowiązków wynikających ze stanowiska,,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy),

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolność do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnie wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oświadczenie, że kandydat nie był pełnomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 

VII. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie  do 2 lutego 2011r.  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karlinie (pok.7, I piętro) do godz. 1500 lub przesłać na adres Urzędu: Urząd Miejski w Karlinie, Pl. Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino.

 

 

VIII. Dodatkowe informacje:

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz miejsce i termin posiedzenia komisji.

Informacja o warunkach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej http:// bip. karlino.pl oraz na tablicy Urzędu Miejskiego w Karlinie.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną  odesłane pocztą.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr233, poz. 1458)”

 

 

                                              


Wyniki naboru

9.5 KBPobierz

Kwestionariusz

55 KBPobierz na dysk