Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

O zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                        Karlino, 12.01.2009 r.

 

 GP 7624/58-06/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

 

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

            Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez PUiP Redgaz Sp. z o.o., ul. BoWiD 9k, 75-250 Koszalin,

 

 

 

 

 

ZAWIADAMIAM

 

 

 

o wydaniu decyzji środowiskowej dla  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji redukcyjno- pomiarowej gazu w/c wraz z nawanialnią, ciągu zasilania awaryjnego i kotłowni zasilającej podgrzewacze gazu, zlokalizowanego na terenie Mieszalni Gazu Karlino, dz. nr 626/7, obręb Daszewo, miejscowość Karlino.

 

 

 

 

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Do wiadomości:

 

1.         tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino

 

2.         strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino