Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Białogardzie,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Brzeźno na terenie działek gruntu  nr 237, 238, 239, 240, 262, 269/4, 269/2,  293, 294, 295, 296, 297/4, 297/5, 297/6, 297/8, 297/7, 107/7, 298, 104/5, 299/2, 299/1, 300, 289, 269/1, 290, 292, 291, 285, 283/2, 283/1, 303, 304/1, 306/3, 306/4 w obrębie ewidencyjnym Daszewo, w gminie Karlino i działek gruntu nr 104/2, 1/1 w obrębie  ewidencyjny 001 w Karlinie

 

Inwestor:        Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

                        ul. Ustronie Miejskie 1

                       78-200 Białogard

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.