Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

O decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

 

 

o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ustronie Miejskie 1, 78- 200 Białogard

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i zasileniem energetycznym do tych przepompowni lokalizowanej  na terenie działek gruntu  nr 6/4, 6/3, 6/6, 6/5 w obrębie ewidencyjnym 006, działek gruntu nr 1, 2/11, 3/1, 3/2, 2/7, 2/5, 2/6 w obrębie ewidencyjnym 007, działek gruntu nr 31/1, 1/5, 1/11, 31/2 w obrębie ewidencyjnym 008, działek gruntu nr 233, 234/6, 234/4, 229/2, 234/7, 229/2, 234/7, 229/4, 230, 231, 232/1, 232/2, 232/5, 229/3 w obrębie ewidencyjnym 004 i działek gruntu nr 243, 242, 245 w obrębie ewidencyjnym 005 w rejonie ulicy Szczecińskiej  w Karlinie.

 

 

Informacje na temat postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515.