Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                    Karlino, dnia 12 marca 2009 r.

 

 GP 7331-75-06/08

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z Syrkowic do Daszewa lokalizowanej  na terenie działek gruntu  nr  24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 20/1, 20/9, 20/2, 20/10, 20/3, 20/4, 20/5, 21, 24/16, 20/7, 22, 16/1, 24/19, 24/20, 100/1 w obrębie ewidencyjnym Syrkowie i działek gruntu nr 100/3, 53, 21, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 81, 83, 82, 56, 55 w obrębie ewidencyjnym Daszewo gmina Karlino.

 

Inwestor:       Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

                        ul. Ustronie Miejskie 1

                       78-200 Białogard

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  3. Sołtys Sołectwa Syrkowice z prośbą o zamieszczenie obwieszczenia w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Syrkowice na okres 14 dni
  4. Sołtys Sołectwa Daszewo z prośbą o zamieszczenie obwieszczenia w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Daszewo na okres 14 dni