Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                  Karlino, dnia 27 stycznia 2009 r.

 

 GP 7331-07-02/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 w Karlinie, zlokalizowanej na dz. nr 249/1, obr. 005 Karlino

 

Inwestor:        Urząd Miasta i Gminy Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.