Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań

 

 

 

Karlino, 05.03. 2009 r.

GP 7320-I-03/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu               i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Karlinie Uchwały Nr XXXI/304/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino, w granicach administracyjnych gminy.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski dotyczące zmiany studium należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Karlino

Waldemar Miśko

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UMiG Karlino w dniu………………………

Zdjęto z tablicy ogłoszeń UMiG Karlino w dniu………………………………