Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                    Karlino, dnia 24 marca 2009 r.
GP 7331-18-03/09


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino,

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie linii kablowej wraz ze złączem oraz latarniami oświetleniowymi na terenie działki nr 24/18 w miejscowości Syrkowice w  gminie Karlino,

 

Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej
i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino