Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

Karlino, 03.04.2009 r.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

 

Na podstawie art. 3, ust. 1, pkt 11 i 14 oraz działu III, rozdział 1 i 3 i działu IV ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływani na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podaje się do publicznej wiadomości, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentów sporządzanych przez gminę, przystępuje się do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko projektu:

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przebieg gazociągu
wysokiego ciśnienia relacji Płoty – Koszalin na terenie gminy Karlino.

 

 

Z dokumentami sprawy oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pok. nr 16.

 

Uwagi i wnioski do projektu prognozy mogą być składane na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Karlino, w terminie do 20 kwietnia 2009 r.

 

 

 

 


 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Karlino