Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                            

Karlino, 05 maja 2009 r.

 

 GP 7331-36-02/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie oraz przebudowie dróg gminnych w Karlinie

 

lokalizacja: dz. nr 3/2, 44, 47/6, 47/36, 47/81, 47/22, 47/132, 45/11, 66, 105/1, 106/1, 106/2, 122, 129, 138, 142/4, 143, 155, 163/1, 163/3, 176/2, 177/3, 179/6, 179/9, 411, 412, 413/2, 415/5 obr. 004 Karlino oraz dz. nr 39/4 obr. 003 Karlino

 

Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

 

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 
Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino