Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                            
Karlino, 11 maja 2009 r.

 

GP 7331-32-04/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                      i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

likwidacji – demontażu napowietrznej linii elektrycznej 0,4 kV i budowie energetycznej linii kablowej wraz z przyłączami w ulicach Spokojnej, Sawickiej, Jaworskiej i Kościuszki na terenie działek gruntu nr 19/41, 14/5, 14/6, 14/7, 14/2, 14/10, 14/9, 14/8, 19/31 w obrębie ewidencyjnym 004 w Karlinie.

Informacje na temat postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515.

 
 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino