Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

                    Karlino, dnia 25 maja 2009 r.

 

 GP 7331-43-02/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

 

               Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR” S.C.- Białogard, ul. Wojska Polskiego  62/2, 78-200 Białogard z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

 

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

 

przebudowie ulicy Kościuszki, dz. nr 11/2, obręb 002 Karlino, dz. nr 11/2 obręb 004 Karlino.

 

Inwestor: Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR” S.C.- Białogard, ul. Wojska Polskiego  62/2, 78-200 Białogard z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino