Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów

GP 7320-I-03/09

GP 7320-II-03/09

 

OBWIESZCZENIE

 

z dnia 15 czerwca 2009 r.

 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Daszewo i fragmentu obrębu 003 Karlino oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

 

            Stosownie do art. 17, pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) i art. 21, ust. 1, pkt 2 w powiązaniu z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz do:

- Uchwały Nr XXXV/315/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 marca 2009r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Daszewo w gminie Karlino przyjętego uchwałą Nr XXII/223/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 czerwca 2008 r.

Przedmiotem ustaleń zmiany planu miejscowego jest zmiana ustaleń zasad zagospodarowania terenu o funkcji przemysłowej, produkcyjno – usługowej, magazynowo – składowej oraz baz wraz z infrastrukturą techniczną i zielenią urządzoną.

- Uchwały Nr XXXI/303/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 stycznia 2009 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 003 Karlino w gminie Karlino przyjętego uchwałą Nr XXIII/227/08 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 lipca 2008 r.

Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest zmiana ustalonej maksymalnej wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych w zabudowie mieszkaniowo - usługowej.

 

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6,
78-230 Karlino; w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości lub dokumentu, którego dotyczy.

 

 

Burmistrz Karlina