Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                    Karlino, dnia 11 sierpnia 2009 r.

 

 GP 7331-120-06/08

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Białogardzie,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zasileniem energetycznym do tej przepompowni, zlokalizowanych w Karlinie  w ulicach: Nadbrzeżnej, Dworcowej, Koszalińskiej od nr 85a do 97, na dz. nr 31/18, 31/11, 31/23, 31/15, 31/13, 31/8, 31/6, 31/7, 31/10, 34/24, 34/7, 34/25, 34/26, 34/27, 34/28, 34/29, 34/30, 34/18, 34/3, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 34/19, 34/8, 34/9, 34/16, 34/17, 34/12, 34/11, 35/2, 35/1, 33/6, 33/11, 33/10, 33/23, 33/7, obręb 003 Karlino, dz. nr 52/14, 52/4, 52/3, 52/5, 54/9, 54/10, 54/11, 54/8, 7, 40 obręb nr 005 Karlino. Przepompownia ścieków będzie zlokalizowana na działce nr 40 obr. 5 m Karlino.

- budowie kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanej w Karlinie w ulicach Koszalińskiej od nr 59 do nr 67 i Wojska Polskiego, na dz. nr 590, 223/10, 222/3, 222/2, 221/2, 221/3, 220/3, 220/2, 219/3, 219/2, 223/6, 21/2.

Zmiana decyzji polega na objęciu decyzją dz. nr 250 obr. 005 Karlino i dz. nr 31/12 obr. 003 Karlino.

 

Inwestor:       Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

                        ul. Ustronie Miejskie 1

                       78-200 Białogard

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino