Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty- Koszalin, na terenie gminy Karlino.

GP 7321-V-38/07/08/09                                                        Karlino, 1września 2009 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pod przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Płoty- Koszalin, na terenie gminy Karlino.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413) oraz uchwały Rady Miejskiej w Karlinie Nr XII/115/07 z dnia 16 lipca 2007 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty- Koszalin, na terenie gminy Karlino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektu planu odbędzie się w dniach :  od 21 września do 21 października 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 16, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 05 października 2009 roku, o godz. 10.00 w Karlińskim Ośrodku Kultury, ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino.

Zgodnie z art.18 ust.1 w/w ustawy każdy to kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Karlina
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu,  oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06 listopada 2009 roku.

Jednocześnie na zasadzie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz.1227 ) obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
         Zgodnie z art.54 ust.3 w związku z art.40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.
                                                                                                                                     

 

Burmistrz Karlina